Educació Primària

 

6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Educació

 

Primària

L’etapa de Primària està compresa entre els 6 i els 12 anys. S’estructura en tres cicles: Inicial, Mitjà i Superior; aquest últim enllaça amb el primer cicle d’Educació Secundària, això ayuda als nostres alumnes a fer el pas de l’Educación Primària a l’etapa següent.

 

Fomentem el desenvolupament de totes les intel·ligències des de metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat i en el treball cooperatiu.

Preparem als nostres alumnes de Primària per donar respostes innovadores a aquesta societat canviant i en constant evolució.

Formem ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables, treballant totes les dimensions de la persona, tant la individual com la social i la trascendent.

Els nostres alumnes aprenen a pensar i a actuar de forma integral, interconnectant els aprenentatges. Els professors i educadors utilitzen estratègies diferents per conéixer el ritme d’aprenentatge dels seus alumnes per poder treballar progressivament l’adquisició d’hàbits i valors, fomentant la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, relacionant-ho amb la cultura de l’ esforç i del treball.

Característiques de l’etapa de Primària:

  • Proporcionar a l’alumne un marc d’aprenentatges que li permitin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació d’instruments per adquirir nous aprenentatges.
  • Proporcionar una educació que asseguri el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, el compromís social, la llibertat i la solidaritat per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

 

Podeu consultar el llistat de llibres de text que es fan servir a l’etapa de primària aquí.