POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES FUNDACIÓ ESCOLÀPIES, amb CIF G65801904

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 General del Protecció de dades, a continuació li facilitem tota la informació detallada relativa al tractament de les seves dades personals.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis de FUNDACIÓ ESCOLÀPIES.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades no suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels serveis de FUNDACIÓ ESCOLÀPIES.

 

1.- Responsable del tractament de les seves dades personals

El responsable del tractament de les seves dades és FUNDACIÓ ESCOLÀPIES, amb CIF G65801904.

A efectes de la nostra política de protecció de dades el telèfon de contacte Carrer d’Aragó, 302, 08009 Barcelona i al correu protecciodedades@fundacioescolapies.org

 

2.- Finalitats del Tractament de les seves Dades Personals

Les dades personals seran tractades principalment amb la finalitat de realitzar la funció docent i gestió acadèmica i administrativa dels alumnes matriculats. Els tractaments de dades relatives a la funció docent inclouen la gestió de la sol·licitud de plaça en el centre educatiu, i una vegada formalitzada la matrícula, la gestió de l’expedient acadèmic, en el qual es podran incloure dades de salut de l’alumne, com per exemple informació relativa a al·lèrgies, malalties o altres patologies que pogués patir, per poder prestar-li una correcta atenció durant el seu ensenyament. Quant a l’administrativa, les dades es tractaran amb la finalitat de la realització i cobrament de les diferents activitats extraescolars i/o serveis complementaris en els quals l’alumne hagi estat apuntat pels seus pares o tutors.

A continuació descrivim altres finalitats amb què podran ser tractades les dades dels alumnes:

  1. Orientació Pedagògica i Necessitats Educatives Específiques. Aquests serveis d’atenció especialitzada podran ser prestats als alumnes, sempre obtenint prèviament per a això el consentiment exprés i per escrit dels pares o tutors. Es tractaran dades de salut relatives al comportament, proves psicopedagògiques, pedagogia terapèutica, logopèdia, audició i llenguatge, etc. Amb les dades obtingudes d’aquestes proves i avaluacions s’elaborarà un perfil de l’alumne, amb la finalitat de prestar-li una atenció personalitzada. No es prendran decisions automatitzades partint de l’esmentat perfil.
  2. Ús d’Imatges en l’Entorn Escolar. S’obtindrà el consentiment exprés i per escrit dels pares o tutors per a l’ús de les dades personals de l’alumnat, relatives a la seva imatge (foto o vídeo), perquè siguin publicats en el recurs educatiu (pàgina web, xarxes socials, canal youtube, vídeos, DVD o publicacions impreses).

Les imatges mostraran les activitats organitzades pel centre educatiu, tant dins com fora de les seves instal·lacions.

 

  1. Conservació de les Dades Personals

Les dades personals incloses a l’expedient acadèmic es tractaran mentre l’alumne estigui matriculat en el centre educatiu, i quan ja no sigui així es limitarà el tractament a la seva conservació a efectes de permetre als interessats l’accés una vegada hagi finalitzat el període d’escolarització de l’alumnat. Per a la resta de finalitats, les dades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. L’expedient acadèmic d’acord amb la normativa vigent es mantindrà indefinidament.

 

  1. Legitimació per al Tractament de les seves Dades Personals

A continuació s’enumeren les diferents bases legals que ens habiliten per al tractament de les dades personals de l’alumnat:

1.- Funció Docent i gestió acadèmica. El tractament de les dades personals amb aquesta finalitat està basada en dues legitimacions, que es descriuen a continuació.

– Compliment d’una obligació legal, concretament la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, disposició addicional vint-i-tresena.

En ella s’estableix que els centres docents podran obtenir les dades personals del seu alumnat que siguin necessàries per a l’exercici de la seva funció educativa. Les esmentades dades podran fer referència a l’origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i resultats de la seva escolarització, així com a aquelles altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per a l’educació i orientació dels alumnes. L’informem del caràcter voluntari del seu consentiment per al tractament de les dades de salut, si bé aquest és necessari per a la correcta atenció de l’alumne.

– Execució d’un contracte, concretament la relació jurídica que s’estableix en el moment de la formalització de la matrícula de l’alumne en el centre educatiu.

2.- Orientació Pedagògica i Necessitats Educatives Específiques. Compliment d’una obligació legal i consentiment de l’interessat. El consentiment es basa en l’autorització expressa i voluntària que els pares o tutors concedeixen perquè l’alumne sigui atès per l’equip d’orientació del centre, la qual cosa comporta que siguin tractades les seves dades de salut. D’altra banda, el tractament es legitima per obligació legal, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, disposició addicional vint-i-tresena, que s’ha desenvolupat en el punt anterior, però també per la Llei 41/2002, de 14 de novembre, Bàsica Reguladora de l’Autonomia del Pacient i de Drets i Obligacions en matèria d’Informació i Documentació Clínica, que al seu article 9.3 lletra c regula el consentiment per representació per a pacients menors d’edat no emancipats.

3.- Resta de Tractaments de Dades Personals. Consentiment de l’interessat, que serà de carácter voluntari. S’obtindrà el seu consentiment exprés prèviament a realitzar tractaments de dades personals que no estiguin emparades per una Llei. L’esmentat consentiment es podrà obtenir directament de l’alumnat, sempre que es tracti de majors de 14 anys, que el tractament de dades es refereixi al mateix alumne, i no als seus pares o tutors, o a la resta de la unitat familiar, i que no sigui imprescindible l’assistència dels pares o tutors per a la celebració de l’acte o negoci jurídic en el context del qual s’obté el consentiment per al tractament.

 

  1. Destinataris amb accés a les seves Dades Personals

Les dades personals de l’alumnat podran ser comunicades a tercers en diversos supòsits, per exemple perquè ho exigeixi una Llei, o després d’haver obtingut prèviament consentiment dels pares o tutors.

També podran comunicar-se les dades a aquelles empreses que, actuant com a encarregades del tractament, prestin un servei al centre educatiu que impliqui necessàriament el maneig de les dades personals. A continuació es descriuen els supòsits en els quals es comunicaran a tercers les dades personals de l’alumnat.

1.- Cessió de Dades a l’Autoritat Educativa. En compliment de la disposició addicional vint-i-tresena, punt 4, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, la cessió de les dades, inclosos els de carácter reservat, necessaris per al sistema educatiu, es realitzarà preferentment per via telemàtica i estarà subjecta a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En el cas de la cessió de dades entre Comunitats Autònomes o entre aquestes i l’Estat, les condicions mínimes seran acordades pel Govern amb les Comunitats Autònomes, al si de la Conferència Sectorial d’Educació.

2.- Cessió de Dades als Serveis Socials. En compliment de l’article 2.1 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, tot menor té dret que el seu interès superior sigui valorat i considerat com a primordial a totes les accions i decisions que li concerneixen, tant en l’àmbit públic com privat. En l’aplicació de la present llei i altres normes que l’afectin, així com en les mesures concernents als menors que adoptin les institucions, públiques o privades, els Tribunals, o els òrgans legislatius prioritzarà l’interès superior dels mateixos sobre qualsevol altre interès legítim que es pogués presentar. En aquests termes, la cessió de dades es realitzaria sempre que sigui per a la determinació o tractament de situacions de risc o desemparament competència dels Serveis Socials.

3.- Llistes d’Alumnes Admesos. Una vegada es hagin realitzat els barems totes les sol·licituds de reserva de plaça es publicaran llistats dels alumnes que hagin estat admesos. L’esmentada publicació es realitzarà de manera que no suposi un accés indiscriminat a la informació, per a la qual cosa els llistats es publicaran als taulers d’anuncis a l’interior del centre. La publicació recollirà només el resultat final del barem, quedant les dades detallades a disposició dels interessats si volen tenir accés a ells a títol personal.

4.- Trasllat de l’Alumne a un altre centre educatiu. Quan els pares o tutors sol·licitin el canvi de centre educatiu de l’alumne, la disposició addicional vint-i-tresena, punt 2, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, empara la cessió de les dades personals al nou centre, sempre que la informació que es comunica sigui l’ estrictament necessària per a la funció docent i educadora, no podent tractar-se amb finalitats diferents de l’educatiu sense consentiment exprés.

 

6.-Drets

Vostè té dret a accedir a les dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades personals ja no es considerin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les dades o sol·licitar una limitació en el tractament dels mateixos, en el cas dels quals únicament els conservarem per al compliment de les nostres obligacions legals, així com per a l’exercici o la defensa de posibles reclamacions. Per sol·licitar l’exercici dels seus drets, o bé presentar una reclamació sobre com hem tractat les seves dades personals, s’haurà d’adreçar a nosaltres per escrit, descrivint els drets que desitja exercir o la reclamació que desitja realitzar, firmant la seva sol·licitud i adjuntant una fotocòpia simple del seu NIF. Pot consultar les dades de contacte del Responsable de Tractament i del Delegat de Protecció de Dades en l’epígraf “Responsable del Tractament de les seves Dades Personals ubicat al principi d’aquest document.

Si ho desitja, també pot formular la seva sol·licitud davant de l’Autoritat de Control competent (l’Agència Espanyola de Protecció de Dades). Per a més informació, consulti l’enllaç http://www.aepd.es

 

  1. Protecció de dades dels usuaris de la pàgina web.

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, li informem que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web es tractaran per a l’activitat del tractament indicat a cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part del centre. L’esmentat tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En prémer el botó “ENVIAR”, l’Usuari consent al tractament de les seves dades per part del nostre centre.

L’Usuari que envia la informació a FUNDACIÓ ESCOLÀPIES és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se FUNDACIÓ ESCOLÀPIES de qualsevol responsabilitat sobre això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.

L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció.

FUNDACIÓ ESCOLÀPIES no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de l’esmentada informació.

S’exonera a FUNDACIÓ ESCOLÀPIES de responsabilitat davant de qualsevol mal o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per FUNDACIÓ ESCOLÀPIES sempre que procedeixi de fonts alienes a FUNDACIÓ ESCOLÀPIES.

Així mateix, li informem que tret d’obligació legal o consentiment exprés per la seva part nostre centre no cedirà les seves dades a terceres persones. Igualment s’informa l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió de dades així com disposar d’altres drets reconeguts en el present document i regulats al Reglament (UE) 2016/679, Carrer d’Aragó, 302, 08009 Barcelona i al correu protecciodedades@escolapieselmasnou.org

D’altra banda, d’acord amb el disposat en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, el nostre centre es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver obtingut abans l’expressa autorització del destinatari. L’Usuari podrà oposarse a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

 

  1. Una altra informació d’interès sobre la nostra política de privacitat

8.1. Mesures de Seguretat

FUNDACIÓ ESCOLÀPIES adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa Europea i Espanyola vigent en protecció de dades tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament descrites, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

FUNDACIÓ ESCOLÀPIES no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a FUNDACIÓ ESCOLÀPIES; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el C.P.D. (Centre de Processos de Dades), en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes anés del control de FUNDACIÓ ESCOLÀPIES.

8.2. Tractament de dades de menors

A l’empara de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 General del Protecció de Datos els menors de més de 14 anys poden donar el seu consentiment a la contractació de serveis de la societat de la informació, com pot ser la inscripció en un fòrum, l’emplenament d’un formulari de contacte, etc. Per al tractament de dades de menors de 14 anys l’esmentada recollida de dades es realitzarà sempre sota l’exprés consentiment dels pares o tutors legals. FUNDACIÓ ESCOLÀPIES s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

8.3. Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i de Privacitat

Ocasionalment, el centre podrà realitzar modificacions i correccions en aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Usuaris, clients i proveïdors. Si us plau, verifiqui aquest apartat regularment per consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera li poden afectar.

8.4. Deure de secret.

L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.

 

  1. Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de FUNDACIÓ ESCOLÀPIES, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

 

  1. Legislació aplicable

Les presents Condicions es regiran a tota hora pel disposat en la legislació espanyola i europea en materia de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat.