Consulta aquí: https://escolapieselmasnou.org/web/wp-content/uploads/2020/06/11.06.20-GEDAC-LLISTA-ORDENADA-DESPRÉS-DE-SORTEIG.pdf la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició definitiva a 11/06/2020

Ja coneixem el número per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat: és el 33.386. La publicació de llistes ordenades definitives es donaran a conèixer l’11 de juny de 2020.

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició a Escolàpies El Masnou amb el barem provisional a 29/05/2020: clica aquí

L’oferta de PLACES DEL CENTRE es pot consultar a mapa escolar de Catalunya

Preinscripció TELEMÀTICA

Seguint les indicacions del Departament d’Educació, que podeu consultar PREINSCRIPCIÓ 2020-2021, us indiquem el procediment telemàtic que heu de fer del 13 al 22 de maig per poder presentar la Preinscripció 2020-2021 d’Infantil, Primària i ESO:

1- Accediu a l’aplicatiu i ompliu la preinscripció, un cop feta genereu el resguard.

Consideracions a tenir en compte:

* NºIdentificació de l’alumne (IDALU), aquest número és obligatori i imprescindible per les  preinscripcions de P4 fins a 4t d’ESO (P3 no és necessari). Aquest número el facilita en centre on està escolartizat l’alumne.

* Codi centre Escolàpies El Masnou 08020772

* Us recordem que cal presentar una única preinscripció per alumne, al centre demanat en primer lloc.

* Indiqueu en la preinscripció el vostre mail, ja que el Departament d’Educació us anirà informant del procés.

2- Lliureu a info@escolapieselmasnou.org, el reguard de la preinscripció telemàtica i els següents documents escanejats o fotografiats:

* Llibre de família (full dels pares i de l’alumne/a).

* DNI (dues cares) dels sol·licitants  (pare i mare, o tutor/a legal).

* DNI (dues cares) de l’alumne/a, si té més de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

* Targeta sanitària TSI.

 Documents acreditatius si al·legueu els següents criteris de baremació:

Criteris generals:

* 40 punts: Existència de germans al centre o tutors que hi treballin. No cal adjuntar res.

* 30 punts: Proximitat del domicili habitual: Si l’adreça d’algun DNI correspon a l’adreça introduïda a la preinscripció no cal adjuntar res. Si no fos així, es necessita Escaneig del Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i al formalitzar la matrícula resguard de canvi d’adreça del DNI.

* 20 punts: Proximitat lloc de treball. Escaneig contracte o certificat de l’empresa. (Aquests punts no són acumulatius amb els 30 punts: Proximitat del domicili habitual)

* 10 punts: Ajut de renda garantia de ciutadania. Escaneig de l’acreditació.

* 10 punts: Discapacitat de l’alumne/a, tutor/a o germans/nes: Discapacitat igual o superior al 33%: Escaneig de la targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteri complementari:

* 15 punts: Condició legal de família nombrosa o monoparental:  Escaneig del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

Important:

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta (escanejada o fotografiada).

Un cop rebut el vostre correu, us donarem resposta i aquesta us servirà com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Preinscripció presencial

Excepcionalment, aquelles famílies que no disposin dels mitjans per fer la preinscripció telemàtica – ordinador, tauleta tàctil o telèfon mòbil – disposaran del 19 de maig al 22 de maig per fer-la de forma presencial al centre. Per fer-ho cal demanar cita prèvia al tl. 935403136 de 9.00h a 13.00h i de 15.00h a 17.00h o a través de l’aplicatiu del nostre web.

En tot moment caldrà respectar de manera molt acurada les següents mesures d’higiene i seguretat:

Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).

– Si s’ha d’emplenar la sol·licitud en paper al centre, si us plau, porteu el vostre propi bolígraf.

– Portar mascareta i guants.

– No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

Consideracions a tenir en compte al omplir el formulari de preinscripció:

* NºIdentificació de l’alumne (IDALU), aquest número és obligatori i imprescindible per les  preinscripcions de P4 fins a 4t d’ESO (P3 no és necessari). Aquest número el facilita en centre on està escolartizat l’alumne.

* Codi centre Escolàpies El Masnou 08020772

* Us recordem que cal presentar una única preinscripció per alumne, al centre demanat en primer lloc.

El formulari de preinscripció s’ha de presentar, acompanyat dels documents següents (escanejats o fotografiats):

* Llibre de família (full dels pares i l’alumne)

* DNI (dues cares) dels sol·licitants  (pare i mare, o tutor/a legal).

* DNI (dues cares) de l’alumne/a, si té més de 14 anys, o si té DNI tot i ser menor de 14 anys

* Targeta sanitària TSI.

Documents acreditatius si al·legueu els següents criteris de baremació:

Criteris generals:

* 40 punts: Existència de germans al centre o tutors que hi treballin. No cal adjuntar res.

* 30 punts: Proximitat del domicili habitual: Si l’adreça d’algun DNI correspon a l’adreça introduïda a la preinscripció no cal adjuntar res. Si no fos així, es necessita Escaneig del Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i al formalitzar la matrícula resguard de canvi d’adreça del DNI.

* 20 punts: Proximitat lloc de treball. Escaneig contracte o certificat de l’empresa. (Aquests punts no són acumulatius amb els 30 punts: Proximitat del domicili habitual)

* 10 punts: Ajut de renda garantia de ciutadania. Escaneig de l’acreditació.

* 10 punts: Discapacitat de l’alumne/a, tutor/a o germans/nes: Discapacitat igual o superior al 33%: Escaneig de la targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteri complementari:

* 15 punts: Condició legal de família nombrosa o monoparental:  Escaneig del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

VULL DEMANAR CITA PRÈVIA per la PREINSCIPCIÓ PRESENCIAL a la secretaria de l’escola.

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL – FORMULARI GENCAT