PROJECTE  REMA “SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT”

A  l’escola portem a terme el “Projecte de reutilització de llibres i material didàctic (REMA)” un PROJECTE D’ESCOLA. Té com a objectiu afavorir el traspàs de material didàctic entre els alumnes i ajudar el finançament de les famílies. Aquest projecte ha estat engegat i treballat per l’AMPA juntament amb la Direcció de l’escola.

INTRODUCCIÓ

Aquest document fou elaborat amb la finalitat de donar resposta al plec de condicions publicat pel Dpt. d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal d’atorgar una subvenció econòmica a aquelles escoles del territori que iniciessin un projecte de socialització de llibres de text durant el curs acadèmic 2008-2009 o bé que ja el tinguessin implantat des d’anys anteriors.
Aquest document fou consensuat per l’AMPA, l’equip directiu, el claustre de l’escola i posteriorment es presentà al Departament d’Educació.

Aprovat en Consell Escolar en data 28 d’Abril de 2008.

 

OBJECTIU:

Amb aquesta iniciativa, es volen fomentar tota una sèrie d’actituds i valors que giren
al voltant del reciclatge i el respecte pel medi ambient per una banda i per l’altra, l’ús
sostingut del material i el fet de compartir, respectar i responsabilitzar-se dels llibres.
Un altre dels objectius importants del projecte és el d’abaratir el cost en la compra dels
llibres de text per a les famílies del Centre.
La reutilització de llibres pot aportar un valor afegit a la tasca habitual a les aules,
ja que permet treballar de forma efectiva valors que són presents en la proposta
educativa del centre aprovada en Consell Escolar. En conseqüència, des de tots els
estaments caldrà ajustar pràctiques que afavoreixin un assoliment òptim d’aquest
objectiu.

 

CARACTERÍSTIQUES DEL MODEL DE REUTILITZACIÓ:

 • Es tracta d’un projecte que afecta tota l’escola.
 • Està basat en un model de reutilització parcial: no afecta a tots els llibres, fonamentalment per criteris pedagògics establerts pels docents. No s’inclouen els llibres d’activitats per considerar-se fungibles, ni aquells llibres que incorporen activitats en el mateix volum. Com a conseqüència no afectarà a tots els cursos per igual.

 

REGLAMENT/PROCEDIMENT:

 • La gestió del procés la fa la Comissió de seguiment i gestió de llibres de text.
 • Els llibres de text reutilitzats passen a ser propietat de l’escola.
 • Per poder acollir-se al projecte, les famílies hauran d’estar al corrent de pagament tant de la quota de l’AMPA com d´altres quotes del centre.
 • En el cas que una família incompleixi l’obligació de conservació i no respecti el compromís de restitució dels llibres malmesos, quedarà exclosa del projecte.
 • La comissió farà un inventari amb la relació i nombre de llibres socialitzats.
 • La comissió té establert un sistema de revisió i catalogació dels llibres que determina el seu estat de conservació.
 • El mes de juliol les famílies faran efectiva la “quota de lloguer” corresponent als llibres socialitzats. El centre proporcionarà també a les famílies els llibres no reutilitzables i en la data que el centre estableixi es procedirà a cobrar-ne l’import.
 • La comissió farà el repartiment a l’inici del curs a fi que els alumnes trobin els llibres disponibles a l’aula.
 • Els llibres reutilitzables els folrarà la família que els rebi nous.

 

FINANÇAMENT:

 • Per a l’ús dels llibres socialitzats, la família pagarà una “quota de lloguer”.
 • Aquesta quota, però, serà revisable cada any.
 • En cas que un alumne repeteixi curs haurà de pagar igualment la quota establerta.
 • L’import dels llibres no reutilitzables correrà, com fins ara, a càrrec de les famílies.

 

NORMES D’ÚS:

Totes les famílies que s’adhereixen al projecte han de seguir les normes d’ús següents.

Inici de curs

 • Els pares, juntament amb els seus fills, revisen, folren i reparen els llibres rebuts. Cal comprovar que hi posi el nom de l’usuari d’aquell curs.
 • És important de reforçar el llom per les puntes, posant-hi un cel·lo gruixut, ja que es malmet de posar-lo i treure’l de la motxilla.
 • Cal tenir en compte que els alumnes sols poden deixar un llibre mal folrat; sovint es descuiden de folrar-lo o s’excusen de reparar-lo dient que se l’han trobat així. Encara que aquest sigui el cas, caldrà millorar-ne l’estat respecte a com ens l’han donat.
 • Penseu que ja portem uns anys de socialització. Sovint el contingut del llibre està en bon estat, però les tapes no. És el que hem de cuidar d’anar reforçant i reparant tot sovint.


Durant l’any

 • Revisió/seguiment per part dels pares. Cal vigilar que no hi hagi pàgines escrites. Els fulls setinats dels llibres sovint perden el color en esborrar, i sovint queden marcats. És tasca dels pares fer que l’alumne reflexioni i els esborri.


Última revisió dels pares: fi de curs i setembre

 • L’última setmana de curs, els alumnes han de retornar els llibres en bon estat. Els pares han de comprovar que no queda cap llibre a casa.
 • AQUELLS LLIBRES NO RETORNATS A FINALS DE JUNY* HAURAN DE SER ABONATS PELS PARES. En aquest cas, us arribarà un rebut al juliol o a finals de setembre per l’import dels llibres no retornats.
 • *Es retornen al setembre en cas de les recuperacions o deures manats pel professor.
 • S’entén que els pares coneixen i accepten aquestes normes d’ús en entrar en el projecte de socialització de llibres de l’escola.